Naisten rintama ry – Lehdistötiedote 15.10.2022

Naisten rintama ry – Lehdistötiedote 15.10.2022

Naisten rintama ry on kiitollinen siitä, että lakivaliokunta on pyytänyt järjestöltämme kirjallista lausuntoa hallituksen esitykseen laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Naisten rintama ry on suomalainen, vuonna 2021 perustettu ruohonjuuritason naisjärjestö. Toimimme naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistämiseksi ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun naisia ja tyttöjä koskettavista aiheista. Rahoituksemme tulee sataprosenttisesti jäsenmaksuista. 

Viime vuosina on yleistynyt sukupuolen käsitteen kytkeminen ensisijaisesti identiteettiin: naisia ovat kaikki, jotka identifioituvat naisiksi. Naiset ja tytöt eivät kuitenkaan ole voineet eivätkä voi välttyä miltään sukupuolitetun sorron ja väkivallan muodoista kertomalla, että he eivät koe olevansa naisia. Sukupuolitettu väkivalta kohdistuu naisiin siksi, että he ovat ihmislajin naarasyksilöitä, tyttöjä tai naisia. 

Sukupuolen kytkemisellä ensisijaisesti identiteettiin on seurauksia esimerkiksi terveydenhuollossa. Naisten rintama ry otti hiljattain kantaa Lääkärilehden kirjoitukseen sukupuolineutraalista kielenkäytöstä. Inklusiiviseksi ja sukupuolivähemmistöt huomioivaksi tarkoitettu kieli on etenkin synnytykseen, raskauteen ja imetykseen liittyvissä asioissa naisia epäinhimillistävää, harhaanjohtavaa ja eksklusiivista. Tämän kannan ovat ottaneet myös naistentautien asiantuntijat. Naisten rintama ry:n kanta on, että sukupuolivähemmistöt voidaan huomioida ja samalla säilyttää naiserityinen kieli. Voidaan puhua esimerkiksi naisista ja muista ihmisistä, joilla on kuukautiset. 

Sukupuoli-identiteettiin perustuva jaottelu vaikuttaa myös muilla elämänalueilla. Urheilusarjoissa, joihin voi osallistua naisidentiteetin perusteella, biologiset miehet ovat voittaneet naisten kilpailuja ja vieneet naisurheilijoilta kisapaikkoja. Tieteellisten tutkimusten mukaan biologisten miesten fyysinen ylivoima ei poistu hormonihoidoilla, koska ne eivät muuta esimerkiksi luuston rakennetta tai keuhkojen ja sydämen kokoa.

Jos käsitystä sukupuolesta ensi sijassa identiteettikategoriana vahvistetaan myös lainsäädännössä, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sorrosta puhuminen ja naisten oikeuksien puolustaminen vaikeutuu. Sillä, miten sukupuoli määritellään laissa, on merkitystä erityisesti haavoittuvaisessa asemassa oleville naisille. Tämän vuoksi Naisten rintama ry on ottanut useita kertoja kantaa translain valmisteluun. 

Pidämme tärkeänä sitä, että laista poistetaan transsukupuolisia koskeva lisääntymiskyvyttömyysvaatimus. Ei kuitenkaan ole perusteltua, että juridisen sukupuolen muuttaminen olisi mahdollista kaikille suomalaisille itseilmoituksella, kuten nyt käsiteltävässä laissa esitetään. Nk. translain valmisteluprosessin aikana ei ole tehty laajaa sukupuolivaikutusten arviointia. Lain väärinkäytöksen mahdollisuuksia tai lain kerrannaisvaikutuksia naisiin ei ole arvioitu perusteellisesti. 

Maissa, joissa sukupuoli on muutettu itseilmoitusperustaiseksi transsukupuolisten oikeuksiin vedoten, erityisesti marginalisoitujen naisten asema on vaikeutunut. Skotlannissa puolet transsukupuolisista vangeista oli vaihtanut sukupuolimerkintäänsä vasta vankilatuomion langettamisen jälkeen. Naiseksi identifioituneet biologiset miehet ovat kohdistaneet naisvankiloissa naisiin seksuaalista väkivaltaa esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Suomessa esitettävä juridisen sukupuolen itseidentifikaatio koskisi koko väestöä. On vaikea kuvitella, millaisin keinoin yksilön sisäisen sukupuolikokemuksen aitoutta olisi mahdollista arvioida luotettavasti, kun juridisen sukupuolen voisi vaihtaa ilmoittamalla. Lain väärinkäyttöä olisi erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta, todistaa. Tilanne olisi sekä naisten että sukupuolivähemmistöjen kannalta erittäin valitettava. 

Naisten rintama ry:n hallitus ja jäsenet ovat ottaneet nk. translain uudistuksen lisäksi monipuolisesti kantaa myös muihin yhteiskunnallisiin teemoihin, joilla on vaikutusta naisiin: naistentauteihin, naisvaltaisten alojen ongelmiin, aborttiin ja seksuaalirikoslainsäädännön uudistamiseen. Aiomme jatkossakin keskittyä niihin aiheisiin, jotka ovat ajankohtaisimpia naisten oikeuksiin liittyen. Tästä huolimatta esimerkiksi Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo on esittänyt Naisten rintama ry:stä somessa näkemyksiä, joiden mukaan järjestömme ”levittää transfobiaa ja polkee transoikeuksia”. 

Visiomme on, että naisilla on tilaa ja mahdollisuuksia edistää omia asioitaan yhteiskunnassa. On huolestuttavaa, että naisten oikeuksien edistämistä, lainvalmistelun puutteiden esiin nostamista sekä naisjärjestön tavoitteita ja tarkoitusta leimataan edellä kuvatulla tavalla. On syytä pohtia, miten erittäin raskaiden syytösten esittäminen naisten oikeuksia edistäviä naisia kohtaan kaventaa kansalaisten uskallusta nostaa esiin esimerkiksi lainvalmistelun epäkohtia. 

Naisten rintama ry:n edistämistä asioista voi lukea lisää järjestömme kotisivuilta. Jäsentemme näkemyksistä saa käsityksen lukemalla sivuiltamme kesällä 2022 tehdyn jäsenkyselyn tuloksia. Toivotamme uudet jäsenet tervetulleiksi!

Naisten rintama ry:n hallitus

Anne Ruusunen, puheenjohtaja
Maiju Huovila, varapuheenjohtaja
Outi Kantoluoto, sihteeri

Naisten rintama ry:n hallituksen nimet ja yhteystiedot ovat koko järjestön olemassaolon ajan löytyneet järjestön kotisivuilta.