Keitä me olemme

Naisten rintama ry perustettiin edistämään naisten ja tyttöjen asemaa Suomessa. Huomasimme, että Suomesta puuttui naisjärjestö, joka määrittelisi naisen käsitteen yksiselitteisesti ja keskittyisi siten toiminnassaan ainoastaan naisiin ja tyttöihin. Tämän vuoksi koemme tärkeäksi selventää terminologiaa: naiset ja tytöt ovat ihmislajin naaraspuolisia yksilöitä. Emme halua määritellä naisia kulttuuristen stereotypioiden kuten naisellisuuden kautta. Naiseus on biologinen realiteetti, ja siitä juontuvat monet naisten historiallisesti kohtaamat yhteiskunnalliset ongelmat.

Naisten rintama ry:n perusperiaatteena on ideologinen ja puoluepoliittinen riippumattomuus. Tämä tarkoittaa sitä, ettemme perusta toimintaamme mihinkään tiettyyn ajatusmalliin, emmekä ota osaa puoluepolitiikkaan. Meille ensisijaista on ainoastaan sitoutuminen naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustamiseen.
Hyödynnämme lausunnoissamme ja muissa teksteissämme tutkimuksia, eri alojen asiantuntijoiden ammatillista ja asiantuntijatietoa sekä Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia.

Keskitymme kannanotoissamme ja toiminnassamme erityisesti niihin kysymyksiin, joilla on suurin merkitys naisten ja tyttöjen hyvinvoinnin kannalta nyky-Suomessa. Näitä ovat esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta, naisten ja tyttöjen terveyteen sekä mielenterveyteen liittyvät asiat ja ilmiöt, naisten aseman ymmärtäminen kattavammin työmarkkinoilla, naiserityiset tilat ja toiminta sekä haavoittuvassa asemassa olevien naisten huomioiminen.

Naisilla on oltava mahdollisuus laittaa omat oikeutensa etusijalle ja puolustaa niitä järjestäytymällä. Naisia tulee kuulla meitä koskevissa kysymyksissä. Mottomme onkin ”Ei puhetta naisista ilman naisia.”

 

Visiomme:

Naisilla on tilaa ja mahdollisuuksia edistää omia asioitaan yhteiskunnassa. 

 

Arvomme:

Avoimuus
Edistämme kriittistä ajattelua ja avointa keskustelua haastavistakin aiheista.

Oikeudenmukaisuus
Olemme mukana luomassa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa naisilla ja tytöillä on mahdollisuus elää ilman häirintää, syrjintää tai väkivaltaa.

Rohkeus
Keskustelemme laajasti ja monipuolisesti kaikista naisia ja tyttöjä koskevista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Emme pelkää ottaa esille vaikeita asioita.