Säännöt ja Periaatteet

Naisten rintama ry – SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Naisten rintama ry ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Naisten rintama ry on uskonnollisesti, poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää naisten ja tyttöjen asemaa yhteiskunnassa sekä puuttua naisiin ja tyttöihin negatiivisesti vaikuttaviin lakeihin ja käytäntöihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa lainsäädäntötyötä sekä tekee siihen liittyen kannanottoja, aloitteita ja antaa lausuntoja. Naisten rintama ry jakaa tietoa ja tekee yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa sekä osallistuu julkiseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys voi myös järjestää vertaistukitoimintaa ja vapaa-ajan toimintaa jäsenilleen.

Yhdistyksemme sitoutuu seuraaviin periaatteisiin:

1. Jotta voidaan ajaa naisten oikeuksia, tulee voida yksiselitteisesti määritellä, mikä on nainen. Nainen on ihmislajin aikuinen naarasyksilö.
2. Naisia koskevia asioita, kuten äitiyttä, käsitellessä tulee varmistaa, että erityisesti naisia kuullaan yhteiskunnallisessa keskustelussa.
3. Naisten tulee voida kokoontua ilman miehiä.
4. Naisten tulee voida puolustaa naisten oikeuksia erityisesti silloin, kun ne ovat ristiriidassa jonkun muun ihmisryhmän vaatimusten kanssa.
5. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevien naisten tilanne tulee yhteiskunnallisessa keskustelussa nostaa esiin.
6. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää tulee tuoda esille julkiseen keskusteluun, ja niitä vastustavaa työtä tukea.
7. Naisten kehollista itsemääräämisoikeutta tulee edistää.
8. Kriittistä ajattelua ja avointa keskustelua haastavistakin aiheista tulee edistää.

Mottomme: “Ei puhetta naisista ilman naisia”

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, talkoita ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi tätä tarkoitusta varten myös myydä oheistuotteita.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen nainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toiminnan laadun, periaatteet ja säännöt. Naisella tarkoitetaan tässä biologista naista, eli ihmislajin aikuista naaraspuolista edustajaa (ks. Yhdistyksen periaatteet, kohta 1). Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsen tai kannattava jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän ei täytäkään jäseneksi ottamisen ehtoja, tai mikäli hän toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti tai muulla tavoin aiheuttaa vahinkoa yhdistykselle tai sen toiminnalle. Jäsenyys alkaa, kun jäsenen jäsenhakemus on hyväksytty ja jäsenmaksu saapunut yhdistyksen tilille.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on ollut järjestön jäsen 6 kk ja osallistunut aktiivisesti järjestön toimintaan tai on muuten osoittanut edistävänsä järjestön tavoitteita. Hallituskelpoisuudesta päättää järjestön hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistys päättää asioistaan yhteisesti ja keskustellen jäsenten kesken.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä joulu-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on vuosikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Lataa tästä yhdistyksen säännöt PDF-muodossa: Naisten rintama ry – SÄÄNNÖT.pdf