TIEDOTE – STM:n vastaus tarkentavaan kannanottopyyntöömme translain uudistukseen liittyen

STM:n lainvalmistelutyöryhmän vastaus lisäkannanottopyyntöömme

Lähetimme 7. syyskuuta toisen kannanottopyynnön sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilölle lainvalmistelutyössä ”hallituksen esitys transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta”.

Saimme heiltä vastauksen 20.9.2021.

STM:N VASTAUS KANNANOTTOPYYNTÖÖMME KOKONAISUUDESSAAN: 

Hei,

pyysitte tarkentavaa kannanottoa lainvalmisteluun liittyen 7.9.2021 lähettämässänne viestissä. Kiitämme hyvistä ja arvokkaista kysymyksistänne. Alla vastauksia kysymyksiinne.

  • Olemme kiinnostuneita tietämään, aiotaanko asianmukainen sukupuolivaikutusten arviointi tehdä, ennen kuin lakiesitys tuodaan eduskuntaan
  • ja miten näistä potentiaalisista sukupuolivaikutuksista aiotaan viestiä kansanedustajille ennen kuin laki esitellään

Hyvään säädösvalmisteluun kuuluu tunnistaa ja arvioida valmisteilla olevan lainsäädännön ja sille vaihtoehtoisten ratkaisujen keskeiset vaikutukset. Myös translainsäädännön uudistamisen osalta arvioidaan valmisteilla olevan lainsäädännön ja sille vaihtoehtoisten ratkaisujen keskeiset vaikutukset.  Näihin vaikutusten arviointiin kuuluu myös tärkeänä osana sukupuolivaikutusten arviointi.

Viestintä kuuluu olennaisena osana hyvään säädösvalmisteluun. Esimerkiksi lausuntokierroksen alkaessa  hallituksen esityksestä tullaan viestimaan ja tällöin myös uudistuksen vaikutukset sukupuoleen on arvioituna. Valtioneuvoston hankeikkunan kautta on mahdollista saada myös tietoa translainsäädännön uudistamisesta säädösvalmisteluhankkeen edetessä.

  • Onko lainvalmistelussa käytetty oikeusoppineiden apua sen selvittämiseksi, miten tällaiset ristiriitatilanteet voitaisiin jatkossa ratkaista niin, että naisten oikeus yksityisyyteen ei jäisi käytännössä naiseksi juridisen sukupuolensa vaihtaneiden miesten oikeuksien jalkoihin?

Translainsäädännön uudistamisen seuranta- ja arviointiryhmän sekä virkamiestyöryhmän on mahdollista kuulla asiantuntijoita työskentelynsä tueksi, jolloin myös oikeusoppineiden apua voidaan tarvittaessa hyödyntää erilaisten kysymysten pohdinnassa.

  • Onko lainvalmisteluryhmän mielestä mahdollista saada tietoa nimenomaan naisten kokemuksista juridisen itseidentifikaation seurauksista esimerkiksi lslannissa ja Norjassa?
  • Haluamme tietää, miten lainvalmisteluryhmä on seurannut kansainvälisesti tapahtumia self- ID:n eli sukupuolen itseilmoittamisen seurauksista naisille ja tytöille.
  • Jos maissa, joissa juridisen sukupuolen vaihtaminen itseilmoituksella on voimassa, ei ole tehty selvityksiä, laajoja kyselyitä tai tutkimuksia lain tosiasiallisista seurauksista naisille ja tytöille, onko mielestänne mahdollista todeta, että juridisen sukupuolen itseilmoittamisesta ei olisi naisille ja tytöille haittaa? Tosiasialliseksi seuraukseksi laskemme esimerkiksi sen, että naiset ja tytöt eivät halua mennä peseytymistiloihin, joihin voi ilmaantua mies.

Lainvalmisteluun kuuluu muiden maiden lainsäädäntöjen vertailu ja lainsäädäntöjen pohjalta heränneiden keskustelujen ja mahdollisten muutostarpeiden syntymisen seuraaminen.

Lainvalmistelussa arvioidaan ennakolta valmisteilla olevan sääntelyn mahdolliset vaikutukset. Lainvalmistelussa pyritään myös vastaamaan vaikutusarvioinnissa nouseviin haittavaikutuksiin.

Suomessa säädösten täytäntöönpanoon kuuluu myös voimaan tulleen lainsäädännön vaikutusten seuranta ja jälkiarviointi. Seurannan tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten lainsäädännön tavoitteet on saavutettu ja mitä muutostarpeita mahdollisesti on tullut esiin. Translainsäädännön osalta tullaan myös seuraamaan sitä, kuinka sen tavoitteet on saavutettu ja arvioimaan onko mahdollisia muutostarpeita syntynyt.

  • Kaikkiin suomalaisiin vaikuttavaa lakiuudistusta valmistellaan nyt siten, että suurin osa suomalaisista ei ole lainkaan tietoisia siitä, miten laajasti koko väestöön vaikuttavia muutoksia Aiotaanko lainvalmistelun aikana tuoda avoimesti julkisuuteen laajan mallin tosiasiallisia, mahdollisia seurauksia, ennen kuin asiasta päätetään eduskunnassa? Tällaiseksi seuraukseksi laskemme esimerkiksi sen, että kukaan ei tiedä, miten toimittaisiin ristiriitatilanteessa, jossa olisi vastakkain naisen ja juridisen sukupuolensa naiseksi vaihtaneen, hormoni- ja leikkaushoitoja läpikäymättömän miehen etu.

Lainvalmisteluun kuuluu myös viestintä säädösvalmistelun eri vaiheissa. Hallituksen esityksen lausuntovaiheessa, ennen hallituksen esityksen antamista eduskunnalle, on mahdollista ottaa kantaa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettuun malliin. Lausuntokierrosvaiheessa myös uudistuksen vaikutusten arviointi on tehtynä. Yleensä säädösvalmistelun lausuntokierrosvaiheessa viestitään tarvittaessa laajastikin valmisteilla olevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

  • Toivomme saavamme teiltä tietoa siitä, oletteko täydentäneet asiantuntijaryhmäänne sellaisilla ammattilaisilla, joilla on asiantuntemusta seksuaalirikosten tekijöistä ja heidän toimintalogiikastaan (ks. viitatun dokumentin sivu 5).
  • Haluamme tietää, oletteko laajentaneet asiantuntijaryhmää esimerkiksi Monika-Naiset ry:llä, joilla on asiantuntemusta kertoa, miten väkivaltaa kohdanneet maahanmuuttajataustaiset naiset voivat jatkossa käyttää järjestön palveluita, jos laajan mallin toteutuessa olisi mahdollista, että vain juridisen sukupuolensa vaihtanut, muuten ilman hormoni- tai leikkaushoitoja elävä mies hakeutuisi Monika-naisten palveluihin? Olemme erityisen kiinnostuneita tietämään, onko mahdollisesti lainvalmistelussa konsultoiduille naisjärjestöille kerrottu, millaisia tosiasiallisia käytännön seurauksia translain uudistuksen laaja malli mahdollisesti tarkoittaisi.

Translainsäädännön uudistamisen seuranta- ja arviointiryhmän sekä virkamiestyöryhmän on asetettu ja niissä on laaja edustus eri yhteiskunnan tahoilta. Toki tästä laajasta pohjasta huolimatta on tahoja, joilla on arvokkaita näkemyksiä valmistelussa huomioitavaksi, jotka eivät ole nimettynä seuranta- ja arviointiryhmään tai virkamiestyöryhmään. Sen vuoksi työryhmällä on myös mahdollisuus pyytää kuultaviksi eri asiantuntijoita. Näin ollen myös ammattilaisten, joilla on asiantuntemusta seksuaalirikosten tekijöistä ja heidän toimintalogiikastaan tai Monika-Naiset ry:n ammattilaisten kuuleminen on, työryhmän niin arvioidessa, mahdollista.

Kiitämme teitä tärkeiden huomioiden ja kysymysten esiin nostamisesta.

 

NAISTEN RINTAMA RY:N KANTA VASTAUKSIIN LIITTYEN

Arvostamme sitä, että lainvalmistelutyöryhmä pyrki vastaamaan kysymyksiimme. Jää kuitenkin epäselväksi, onko sukupuolivaikutusten arvioinnille riittävästi aikaa. STM:n omien ohjeistusten mukaan sukupuolivaikutusten arviointia tulisi tehdä lainvalmistelussa alusta lähtien. Ensimmäisessä saamassamme vastauksessa 7.9.2021 lainvalmistelutyöryhmä totesi, että arviointia ei ollut aloitettu.

Toivomme, että lainvalmistelutyöryhmä tulee viimeistään lausuntokierroksella viestimään lakimuutoksen eri vaihtoehtojen sisällöstä laajasti ja objektiivisesti.