TIEDOTE – Naisten rintama ry:n tarkentava kannanottopyyntö STM:lle translain uudistukseen liittyen

Lisäkannanottopyyntömme STM:n lainvalmistelutyöryhmälle

Naisten rintama ry lähetti 7. syyskuuta toisen kannanottopyynnön sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilölle lainvalmistelutyössä ”hallituksen esitys transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta”.

Esitimme tekstissämme tarkentavia kysymyksiä translain uudistuksen valmisteludokumentissa mainittuun laajaan malliin liittyen.

 

KANNANOTTOPYYNTÖMME KOKONAISUUDESSAAN:

 

Lähestyimme sinua aiemmin kannanottopyynnöllä translain uudistukseen liittyen. Saimme Sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelevältä lakimieheltä vastauksen, jossa kerrottiin, että STM:n 27.5.2021 asettaman translainsäädännön uudistamisen seuranta- ja arviointiryhmän sekä virkamiestyöryhmän aloitus on viivästynyt töiden priorisointien vuoksi. Viestissä luki myös, että lainsäädännön valmisteluun kuuluvaa vaikutusten arviointia niin sanotun laajan mallin osalta ei ole vielä tehty. Laki esitellään eduskunnalle 31.1.2022.

Translain uudistuksen valmisteludokumentissa mainittu laaja malli mahdollistaisi sukupuolen itseilmoittamisen kaikille Suomen kansalaisille. Tämä tapahtuisi ilmoittamalla asiasta Digi- ja väestötietovirastolle ja odottamalla enimmillään 6 kuukautta. Hoito-, tutkimus- tai muuta vastaavaa prosessia ei yhdistettäisi sukupuolen juridiseen vaihtamiseen. Suomen lainsäädännössä ei ole erikseen määritelty juridista ja biologista sukupuolta, joten juridisen sukupuolen vaihtanut olisi lain silmissä ilmoittamaansa sukupuolta.

Alla on kysymyksiä (1–9) numeroituina relevantin tekstinkohdan yhteydessä.

  • Olemme kiinnostuneita tietämään, aiotaanko asianmukainen sukupuolivaikutusten arviointi tehdä, ennen kuin lakiesitys tuodaan eduskuntaan
  • ja miten näistä potentiaalisista sukupuolivaikutuksista aiotaan viestiä kansanedustajille ennen kuin laki esitellään eduskunnassa.

Suomen lainsäädännössä käsitteitä mies ja nainen ei ole määritelty, toisin kuin sukupuoli-identiteetti. Tasa-arvolaki (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta[1] ) kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Nyt esitettävä laaja malli tarkoittaisi sitä, että sukupuoli-identiteetti on tosiasiallisesti ainoa tapa erotella sukupuolet toisistaan, koska sukupuoli olisi ilmoitusasia.

Jos vastassa on naisen (nainen biologisessa mielessä) etu ja naiseksi identifioituvan miehen (mies biologisessa mielessä) etu, laajan mallin voimassa ollessa näiden kahden ryhmän edut olisivat lain silmissä saman ryhmän etuja. Nainen, joka ei halua joutua uimahallin suihkuun samaan aikaan sellaisen miehen kanssa, joka on vaihtanut juridisen sukupuolen eikä ole ollut hormoni- tai leikkaushoidoissa, ei voisi välttämättä vedota tilanteessa sukupuolisiveellisyyden loukkaamiseen, kuten nyt. Tällainen nainen saattaisi ääritilanteessa joutua itse syytetyksi syrjinnästä, kuten Norjassa tapahtui[2]. Aiemmin teollaan sukupuolisiveellisyyttä loukannut miehen ilmaantuminen naisten suihkutiloihin voisi siis olla lain silmissä tulevaisuudessa täysin hyväksyttävä teko, jos mies olisi vaihtanut juridisen sukupuolensa naiseksi.

  • Onko lainvalmistelussa käytetty oikeusoppineiden apua sen selvittämiseksi, miten tällaiset ristiriitatilanteet voitaisiin jatkossa ratkaista niin, että naisten oikeus yksityisyyteen ei jäisi käytännössä naiseksi juridisen sukupuolensa vaihtaneiden miesten oikeuksien jalkoihin?
  • Onko lainvalmisteluryhmän mielestä mahdollista saada tietoa nimenomaan naisten kokemuksista juridisen itseidentifikaation seurauksista esimerkiksi Islannissa ja Norjassa?
  • Haluamme tietää, miten lainvalmisteluryhmä on seurannut kansainvälisesti tapahtumia ns. self-ID:n eli sukupuolen itseilmoittamisen seurauksista naisille ja tytöille.
  • Jos maissa, joissa juridisen sukupuolen vaihtaminen itseilmoituksella on voimassa, ei ole tehty selvityksiä, laajoja kyselyitä tai tutkimuksia lain tosiasiallisista seurauksista naisille ja tytöille, onko mielestänne mahdollista todeta, että juridisen sukupuolen itseilmoittamisesta ei olisi naisille ja tytöille haittaa? Tosiasialliseksi seuraukseksi laskemme esimerkiksi sen, että naiset ja tytöt eivät halua mennä peseytymistiloihin, joihin voi ilmaantua mies.
  • Kaikkiin suomalaisiin vaikuttavaa lakiuudistusta valmistellaan nyt siten, että suurin osa suomalaisista ei ole lainkaan tietoisia siitä, miten laajasti koko väestöön vaikuttavia muutoksia harkitaan. Aiotaanko lainvalmistelun aikana tuoda avoimesti julkisuuteen laajan mallin tosiasiallisia, mahdollisia seurauksia, ennen kuin asiasta päätetään eduskunnassa? Tällaiseksi seuraukseksi laskemme esimerkiksi sen, että kukaan ei tiedä, miten toimittaisiin ristiriitatilanteessa, jossa olisi vastakkain naisen ja juridisen sukupuolensa naiseksi vaihtaneen, hormoni- ja leikkaushoitoja läpikäymättömän miehen etu.

Haluaisimme muistuttaa, että varotoimenpiteitä tehdään monissa tilanteissa. Esimerkiksi lasten kanssa työskentelevät sote-alan työntekijät joutuvat esittämään rikosrekisteriotteen työnantajalleen[3], vaikka oletettavaa on, että suurinta osaa sote-alan työntekijöistä ei ole tuomittu rikoksista. Tästä näkökulmasta on todella huolestuttavaa, että rikostilastojen ja koetun seksuaalisen häirinnän sukupuolittuneesta todellisuudesta[4] [5] huolimatta sukupuolen juridisen itseilmoittamisen haittoja ei ole lainkaan pohdittu naisten ja tyttöjen näkökulmasta.

Suurin osa suomalaisista ei käyttäisi väärin juridisen sukupuolen itsemäärittelylakia. On sekä naiivia että naisten ja tyttöjen näkökulmasta vaarallista olettaa, että seksuaalirikolliset eivät käyttäisi hyödykseen lainsäädännön mahdollistamaa porsaanreikää ja yrittäisi naiserityisiin tiloihin vaihdettuaan juridisen sukupuolen itseilmoituksella, kuten Yhdysvalloissa hiljattain kävi. [6] Kyseessä oli henkilö, joka on nyt syytettynä useista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavista teoista. Rikoksista epäillyllä on aikaisempia tuomioita seksuaalirikoksista.[7]

Jos translain uudistuksessa valmisteltu laaja malli tulee voimaan, on mahdollista, että myös Suomessa miespuolinen seksuaalirikollinen saisi pääsyn naisten tiloihin. Tämä huomioiden olisi perusteltua kuulla lainvalmistelussa asiantuntijoita, joilla on tietämystä siitä, ketkä mahdollisesti käyttäisivät lainsäädännön mahdollistamaa tilaisuutta hyväkseen.

  • Toivomme saavamme teiltä tietoa siitä, oletteko täydentäneet asiantuntijaryhmäänne sellaisilla ammattilaisilla, joilla on asiantuntemusta seksuaalirikosten tekijöistä ja heidän toimintalogiikastaan[8] (ks. viitatun dokumentin sivu 5).

Lienette tietoisia, että Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) julkaisi syyskuussa 2019 ensimmäisen Suomea koskevan raporttinsa[9], jossa se arvioi lstanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. GREVIO:n raportissa Suomea kehotetaan painokkaasti järjestämään vain naisille ja heidän lapsilleen tarkoitettuja turvakotipalveluja. Näin vastattaisiin Istanbulin sopimuksen (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta) asettamiin vaatimuksiin. Suomessa on yksi vain naisille suunnattu turvakoti, jota ylläpitää Monika-Naiset liitto ry.

Kun Suomi ei pysty vastaamaan väkivaltaa kohdanneiden naisten asianmukaisista, sukupuolen mukaan erotetuista palveluista nytkään, on hyvin huolestuttavaa, että ilman sukupuolivaikutusten arviointia ollaan nyt valmistelemassa lakia, joka laajimmassa muodossaan vie tosiasiallisesti naisten mahdollisuuden turvallisiin tiloihin, joihin ei missään tilanteessa pääse miehiä, joiden motiiveja ei ole tarkistanut kukaan.

  • Haluamme tietää, oletteko laajentaneet asiantuntijaryhmää esimerkiksi Monika-Naiset ry:llä[10], joilla on asiantuntemusta kertoa, miten väkivaltaa kohdanneet maahanmuuttajataustaiset naiset voivat jatkossa käyttää järjestön palveluita, jos laajan mallin toteutuessa olisi mahdollista, että vain juridisen sukupuolensa vaihtanut, muuten ilman hormoni- tai leikkaushoitoja elävä mies hakeutuisi Monika-naisten palveluihin? Olemme erityisen kiinnostuneita tietämään, onko mahdollisesti lainvalmistelussa konsultoiduille naisjärjestöille kerrottu, millaisia tosiasiallisia käytännön seurauksia translain uudistuksen laaja malli mahdollisesti tarkoittaisi.

Odotamme vastaustanne 20.9. mennessä. Tulemme tiedottamaan myös tästä kyselystämme ja vastauksistanne Naisten rintama ry:n nettisivuilla ja twitterissä.

Lähdeviitteet:

[1] https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

[2] https://womenwhosayno.blogspot.com/2018/10/norway-woman-is-accused-of-harassment.html

[3] https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

[4] https://rikoksentorjunta.fi/seksuaalirikokset

[5]
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160920/STM_08_2018_Tasa-arvobarometri%202017_net.pdf

[6] https://archive.ph/skjzL

[7] https://archive.vn/wbPwG

[8]
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/women-and-equalities-committee/transgender-equality/written/19532.pdf?fbclid=IwAR3leDByhYXoEKla1nr1k5jJWvkO4qZa_eHIgMHXqSTCTtSp-iW8CDf-TOo

[9] https://rm.coe.int/grevio-report-on-finland/168097129d

[10]
https://monikanaiset.fi/tiedotteet/monika-naiset-liitto-ryn-turvakoti-mona-muuttuu-vain-naisille-tarkoitetuksi-turvakodiksi-1-1-2021-alkaen/

SAAMAMME VASTAUS JA JATKOTOIMENPITEET:

Saimme sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilöltä vastauksen samana päivänä (7. syyskuuta). Viestissään hän kertoi lyhyesti, että sähköpostimme on vastaanotettu ja ohjattu ministeriön kirjaamoon.

Sekä edellisessä että uusimmassa kannanottopyynnössä esittämämme kysymykset ovat oleellisia naisten ja tyttöjen oikeuksien kannalta sikäli, kun lakiesityksen laaja malli tulisi lainvoimaiseksi, ts. juridisen sukupuolen itsemäärittely sallittaisiin Suomen kansalaisille ilman minkäänlaista hoito-, tutkimus- tai muuta vastaavaa prosessia.

Aiomme lähestyä myös lainvalmistelussa asiantuntijoina käytettyjä järjestöjä.