Tiedote – Kirjeemme kansanedustajille translain uudistukseen liittyen

Tiedote – Kirjeemme kansanedustajille translain uudistukseen liittyen

Lähetimme 21.8.2022 kirjeen kaikille kansanedustajille translain uudistukseen (Laki sukupuolen vahvistamisesta) liittyen. Tuomme kirjeessämme esille näkemyksemme lakiuudistuksesta ja nostamme esiin lakiuudistuksessa havaitsemiamme ongelmakohtia.

ALLA KIRJEEMME KOKONAISUUDESSAAN:

Translain uudistuksen tulee lisätä tasa-arvoa

Arvoisa kansanedustaja,

Haluamme tuoda esiin näkemyksemme translain uudistuksesta suoraan Teille, sillä lakiuudistuksesta ei juurikaan ole käyty keskustelua julkisuudessa. Lakiuudistus “Laki sukupuolen vahvistamisesta” esitellään eduskunnalle viikolla 35.

Naisten rintama ry on suomalainen, vuonna 2021 perustettu naisjärjestö. Toimimme naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistämiseksi ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun naisia ja tyttöjä koskettavista aiheista. Olemme joukko tavallisia naisia, ja järjestöön kuuluu niin heteroita kuin seksuaalivähemmistöjen edustajia. Meillä ei ole kaikista asioista yhtenäistä poliittista kantaa. Perusperiaatteenamme on ideologinen ja puoluepoliittinen riippumattomuus. Meitä yhdistää halu toimia naisten ja tyttöjen puolesta.

Voimassa oleva “Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta” diaarinumero: 563/2002

Lakiuudistus “Laki sukupuolen vahvistamisesta” -luonnoksen lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1070/2021

Näkemyksemme:

  • Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta tulee uudistaa siten, että transsukupuolisten lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan laista.
  • Sukupuolivaikutusten laaja arviointi tulee ehdottomasti tehdä ennen uuden lain hyväksymistä. Arviointia ei ole tehty lakia valmistellessa, vaikka hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2020–2023 sanotaan ”Sukupuolivaikutusten arvioinnin tulee sisältyä kaikkien ministeriöiden alaisten hallinnon toimintoihin”.
  • Laki sukupuolen vahvistamisesta sisältää joitakin ongelmallisia kohtia, jotka toteutuessaan heikentäisivät joidenkin ihmisryhmien asemaa, ja siten lakiuudistus itse asiassa heikentäisi tasa-arvoa.
  • Juridisen sukupuolen muuttamisen tulee olla jatkossakin mahdollista vain transsukupuolisille.
  • On tärkeää turvata tulevaisuudessa nais- ja tyttöerityiset tilat ja varmistaa, että itseidentifioitumisen mahdollisuutta ei käytetä hyväksi.

Lakiuudistuksen ongelmakohdat:

  1. Uusi laki koskisi kaikkia suomalaisia, ei vain transsukupuolisia. Vielä voimassa oleva laki edellyttää hoitosuhdetta sukupuoli-identiteetin hoitoon erikoistuneeseen yksikköön. Uudessa laissa juridisen sukupuolen muuttaminen perustuisi pelkästään yksilön omaan ilmoitukseen eikä edellyttäisi lainkaan hoitosuhdetta.
  2. Esitetyn lakiuudistuksen voimaan tultua tasa-arvolain vaatima tilastointi miehistä ja naisista vaikeutuisi, sillä juridinen sukupuoli kuvaisi osalla väestöstä biologista sukupuolta, osalla sukupuoli-identiteettiä. Tilastot esimerkiksi koulutuksesta, rikoksista, tuloista ja syrjäytymisestä voisivat vääristyä erityisesti pientä väestönosaa koskevissa ilmiöissä.
  3. Jatkossa tasa-arvolain vaatimia sukupuolikiintiöitä valtion ja kuntien suunnittelu- ja päätöksentekoelimissä olisi helppo kiertää.
  4. Vangit sijoitetaan mies- ja naisvankiloihin pääosin juridisen sukupuolen mukaan. Kun henkilö on sukupuolen korjausprosessissa, hänet kohdataan sukupuolessa, jota sukupuoli-identiteetin hoitoon erikoistuneen yksikön antama hoito vahvistaa. Henkilön juridisen sukupuolen muutoksen jälkeen henkilöä kohdellaan uuden henkilötunnuksen sukupuolen mukaisesti. Esitetyn lakimuutoksen voimaan tultua kenellä tahansa miespuolisella vangilla olisi mahdollisuus siirtyä naisvankilaan, jos tämä vaihtaisi juridisen sukupuolensa itseilmoituksella. Muutos ei edellyttäisi lainkaan hoitosuhdetta sukupuoli-identiteetin tutkimukseen erikoistuneeseen yksikköön. Vastaavia käytäntöjä on otettu käyttöön esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Naisjärjestöt ovat nostaneet esiin, että naisvankien joukkoon on sijoitettu naiseksi itseidentifoituneita miehiä, joilla on väkivaltarikostausta, mikä muodostaa vakavan riskin naisille. On tiedossa, että naiseksi itseidentifioitunut mies on raiskannut naisen naisvankilassa. Miesvangit ovat joissain tapauksissa muuttaneet sukupuolensa takaisin mieheksi vankilatuomion päätyttyä. Nyt esiteltävässä lakiuudistustekstissä ei ole huomioitu ja pyritty estämään tällaisia väärinkäytöksiä. Naisvangit ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. Lakiuudistuksessa tulee huomioida ja ehkäistä heihin kohdistuvat riskit.
  5. Julkiset pukeutumis- ja peseytymistilat on käytännössä jaettu biologisen sukupuolen mukaisesti. Juridinen sukupuoli ei määritä sitä, kuka pääsee mihinkin tilaan. Poikkeuksen tilojen tavanomaisesta käyttämisestä biologisen sukupuolen mukaisesti muodostavat transnaiset ja -miehet, jotka ovat hakeutuneet somaattisiin ja psykososiaalisiin hoitoihin. Tasa-arvovaltuutettu ei ole toistaiseksi joutunut ottamaan kantaa siihen, miten toimittaisiin, jos itseilmoituksella sukupuolensa vaihtanut henkilö, joka näyttää edelleen täysin syntymäsukupuoleltaan, ilmoittaisi sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuvasta syrjinnästä, jos häntä ei päästettäisi vastakkaisen sukupuolen tiloihin. Ei siis ole tiedossa, voisiko tällaista henkilöä rangaista tirkistelystä ja itsensä paljastelusta naisten pukeutumis- ja suihkutiloissa tai syyllistyisikö tilan omistaja syrjintään estämällä henkilön pääsyn tilaan.

Naisten rintama ry:n hallitus