TIEDOTE – JSN:n päätös viralliseen kanteluumme

Verkkomedia Kehrääjälle lähettämämme viestit, virallinen kantelumme sekä JSN:n päätös

Lähetimme Kehrääjälle kaksi erillistä sähköpostia (huomautus 3.7.2021 sekä korjauspyyntö 4.8.2021), joissa pyysimme heitä kiinnittämään huomiota JSN:n ohjeistuksen kohtiin, joita näimme heidän rikkoneen tekstissään ”Vaihtoehto transpolille? Kokemuksia yksityisestä GenderGP-klinikasta.” Nämä kohdat koskevat journalistin velvollisuutta totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen ja piilomainonnan torjumista journalistisessa tekstissä. Kehrääjän kanta oli se, etteivät he olleet rikkoneet JSN:n ohjeistusta. Virallisen kantelun Julkisen Sanan Neuvostolle teimme 11.8.2021. JSN:n päätös oli se, että kantelua ei oteta käsittelyyn.

Alla molemmat Kehrääjälle lähettämämme viestit, virallinen kantelumme, Julkisen Sanan Neuvoston perustelut päätökselleen, ja lopuksi Naisten rintama ry:n kannanotto JSN:n päätökseen.

KEHRÄÄJÄLLE LÄHETTÄMÄMME HUOMAUTUS 3.7.2021

Julkaisunne toimii kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n alaisuudessa, joka on allekirjoittanut Julkisen Sanan Neuvoston journalistiset ohjeet.

Tästä syystä pyytäisimme teitä ystävällisesti selventämään ja tarkentamaan 9. kesäkuuta 2021 julkaistun artikkelinne ”Vaihtoehto transpolille? Kokemuksia yksityisestä GenderGP-klinikasta” tarkoitusta ja sisältöä, sekä kiinnittämään huomiota etenkin JSN:n ohjeistuksen kohtiin 8. (journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen) sekä 16. (ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.)

JSN:n ohjeistuksen kohtaa 8. tarkasteltaessa artikkelissanne jätetään harhaanjohtavasti mainitsematta, että GenderGP-klinikan perustajaa, Helen Webberleytä, kiellettiin harjoittamasta ammattiaan Isossa-Britanniassa joulukuussa 2018. Webberley hoiti 1600 transsukupuolista potilasta ja sukupuoliristiriidasta kärsivää lasta kotoaan käsin, maaliskuusta 2017 helmikuulle 2018 lainvastaisesti ilman lääkärinlupaa. Webberleylle määrättiin 12 000 punnan sakot, ja sääntelyviranomaisen mukaan Webberley myös vaaransi potilasturvallisuuden toiminnallaan. Sittemmin Webberley siirtyi aviopuolisonsa kanssa myymään hormonihoitoja sekä tarjoamaan muita vastaavia palveluita GenderGP-klinikkansa turvin, joka on rekisteröity Malagaan, Espanjaan. Toiminta ei ole lainvastaista EU:ssa, mutta aiemmin esitetyn taustan huomioiden sen toiminnan eettisyys on kyseenalaista. Webberleyn kiellosta harjoittaa ammattiaan kotimaassaan ei ole artikkelissanne mainintaa.

Tämän lisäksi asiantuntevimmat tahot Suomessa eli Transpoliklinikat määräävät esimerkiksi hormoniblokkerihoitoja nuorille vain harvoissa erityistapauksissa. Pidämme erikoisena, että kirjoitatte täysin kritiikittä palveluista, joiden kohderyhmänä ovat mahdollisesti myös alaikäiset. Artikkelissanne käsitellään terveyteen liittyviä aiheita, ja se on luokiteltu sivustollenne Terveys- kategoriaan, minkä vuoksi siinä olevalla harhaanjohtavalla tiedolla voi pahimmillaan olla vakavia seurauksia.

Edellä mainitut seikat tulisi ilmaista, jotta hyvää journalistista tapaa noudatettaisiin. Tämän lisäksi huomauttaisimme Kehrääjää sekä julkaisun päätoimittajia siitä, että artikkelin sisältö voidaan nähdä piilomainontana JSN:n ohjeistuksen kohdan 16. mukaan. Näemme, että Kehrääjä ei artikkelissaan tee riittävän selkeää eroa ilmoituksen ja toimituksellisen rajan välillä.

Toivomme, että toimitus tekee ko. tekstiin tarvittavat korjaukset JSN:n ohjeistusta seuraten.

Nuorten tyttöjen transitioituminen on jyrkässä nousussa. Naisten ja tyttöjen asioita edistävänä
järjestönä olemme huolissamme siitä, millaisia vaikutuksia tämän kaltaisilla artikkeleilla on erityisesti heidän hyvinvointiinsa.


KEHRÄÄJÄLLE LÄHETTÄMÄMME KORJAUSPYYNTÖ 4.8.2021

Julkaisunne toimii kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n alaisuudessa, joka on allekirjoittanut Julkisen Sanan Neuvoston journalistiset ohjeet. Pyytäisimme teitä tekemään tekstiinne ao. korjaukset.

JSN:n ohjeistuksen kohta 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Kehrääjän tulisi kertoa GenderGP-klinikan perustajan Helen Webberleyn rikostaustasta, jotta lukijalle käy selväksi, minkälainen instanssi hoitoja tarjoaa. Tämän lisäksi näemme, että Kehrääjän olisi hyvää journalistista tapaa kunnioittaen tarpeellista mainita myös se, että Webberley on tälläkin hetkellä kuultavana Iso-Britannian oikeudessa. Häntä syytetään mm. siitä, ettei hän ole tarjonnut hyvää kliinistä hoitoa kolmelle lapsipotilaalle (1). On lukijan kannalta tärkeää ymmärtää klinikan taustoista ja sen perustajan rikostuomioista, jotta lukija pystyy tekemään klinikasta asianmukaiset johtopäätöksensä sen yleiseen luotettavuuteen liittyen. Näemme hyvän journalistisen tavan vastaisena sen, että Kehrääjä kirjoittaa klinikasta kritiikittä.

Kehrääjän tulee avoimesti ilmaista, että GenderGP-klinikan on todettu The Telegraph-lehden tekemän selvityksen (2) mukaan tarjoavan palveluita myös alaikäisille niin, että heidän huoltajansa eivät ole olleet asiasta tietoisia. Riskinä on se, että sivustoa lukevat alaikäiset, jotka saattavat huoltajiensa selän takana tilata klinikalta lääkkeitä, joiden turvallisuudesta ei ole takeita.

Kehrääjän tulisi kertoa klinikan tarjoamista palveluista avoimesti ja lisätä sivuilleen maininta siitä, että GenderGP-klinikalta voi myös ostaa hormoniblokkereita. Hormoniblokkerihoidoista ei ole olemassa laadukasta pitkän aikavälin tutkimusta (3), ja tämän lisäksi asiantuntijat ovat todenneet, että tämänhetkiset hormoniblokkereita puoltavat tutkimukset ovat kauttaaltaan huonolaatuisia. Lisäksi Isossa-Britanniassa oikeus on jo päättänyt (4), että alle 16-vuotiaat eivät voi antaa tietoista suostumustaan hormoniblokkerihoitojen aloitukselle. Suomessa Palveluvalikoima (PALKO) on linjannut alaikäisten kohdalla seuraavasti (5):

”Mahdollinen puberteettia jarruttava hoito voidaan aloittaa näiden tutkimusten perusteella tapauskohtaisesti tarkan harkinnan ja asianmukaisten diagnostisten tutkimusten jälkeen, jos siihen on lääketieteelliset indikaatiot, eikä ole vasta-aiheita.”

Kehrääjän tulisi artikkelissaan tuoda selvästi esille se, kuinka suomalaiset asiantuntijat suhtautuvat asiaan. Toimituksen täytyy puolueettomasti kertoa myös erilaisten hoitojen mahdollisista haittavaikutuksista, jotta hyvää journalistista tapaa noudatetaan.

Kehrääjän tulee PALKO:n suositusten mukaan ottaa huomioon myös se, että kertomalla GenderGP-klinikasta kritiikittä saatetaan vaarantaa potilasturvallisuus. Alla suora lainaus PALKO:n ohjeistuksesta Transsukupuolisuudesta johtuvan dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät (6):

”Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamisesta (1363/2011) edellytetään, että henkilöllä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä luovutettavien välineiden, laitteiden, tarvikkeiden, tietokoneohjelmien sekä muiden ratkaisujen tarkoituksena on edistää potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineen tarve on arvioitava yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti ja tarpeen arvioinnissa on otettava huomioon potilaan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset.”

Ulkomaisen, internetissä toimivan klinikan palveluja käyttämällä potilasta ei voida seurata asianmukaisesti, sillä GenderGP-klinikka tarjoaa vain online-palveluita. On potilasturvan kannalta tärkeää, että em. klinikalta reseptejä hankkivia ihmisiä voidaan pitää seurannassa heidän oman terveytensä vuoksi. Tästä tulee lisätä maininta artikkeliinne, jotta sitä lukeva henkilö ja klinikan hoitoja kenties harkitseva yksilö osaa tehdä oman terveytensä ja turvallisuutensa kannalta asianmukaiset johtopäätökset.

JSN:n ohjeistuksen kohta 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Kaikista edellä mainituista seikoista johtuen näemme, että Kehrääjä rikkoo JSN:n ohjeistuksen kohtaa 16. piilomainontaan liittyen, vaikka Kehrääjä ei saisi rahallista vastinetta miltään taholta kirjoittaessaan GenderGP-klinikasta. Toimitus ei tee riittävän selvää rajaa ilmoituksen ja toimituksellisen aineiston välillä.

1) https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/doctor-accused-failing-provide-good-21150055
2)https://web.archive.org/web/20210801003442/https://www.telegraph.co.uk/news/2021/02/26/children-can-order-life-altering-transgender-drugs-bedroom/amp/
3)https://www.bbc.co.uk/news/amp/health-56601386
4)https://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-55144148
5)https://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/22895008/Alaik%C3%A4iset_suositus.pdf/c987a74c-dfac-d82f-2142-684f8ddead64/Alaik%C3%A4iset_suositus.pdf
6)https://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/22895838/Transsukupuolisuus+suositus.pdf/82b60104-291c-7d8c-9e88-1b1fc9bba527/Transsukupuolisuus+suositus.pdf

JSN:LLE TEKEMÄMME VIRALLINEN KANTELU 11.8.2021

Olimme yhteydessä verkkomedia Kehrääjän päätoimittajaan mediassa julkaistun artikkelin vuoksi. Toimme esille alle listatut huolenaiheemme sekä ilmaisimme, mitä JSN:n ohjeistuksen kohtia näimme Kehrääjän rikkovan. Päätoimittaja vastasi, että ei näe Kehrääjän rikkoneen mitään JSN:n ohjeistuksen kohtaa, ja hän ilmoitti, että verkkomedia ei aio täten korjata tekstiään miltään osin.

JSN:n ohjeistuksen kohta 8: verkkomedia Kehrääjän artikkelissa jätetään mainitsematta, että GenderGP-klinikan perustajaa, Helen Webberleytä, kiellettiin joulukuussa 2018 harjoittamasta ammattiaan Isossa-Britanniassa.  Webberley hoiti 1600 transsukupuolista potilasta ja sukupuoliristiriidasta kärsivää lasta lainvastaisesti ilman lääkärinlupaa. Webberleylle määrättiin 12 000 punnan sakot. Sääntelyviranomaisen mukaan Webberley vaaransi potilasturvallisuuden toiminnallaan. Häntä syytetään huonolaatuisen lääketieteellisen avun antamisesta. Artikkelissa ei ollut mainintaa Webberleyn tuomiosta. Artikkelissa käsitellään terveyteen liittyviä aiheita, ja se on luokiteltu sivustolla terveyskategoriaan, minkä vuoksi siinä olevalla harhaanjohtavalla tiedolla voi pahimmillaan olla vakavia seurauksia.

JSN:n ohjeistuksen kohta 16: Kehrääjä esittää GenderGP-klinikasta vain positiivisia huomioita, minkä näemme piilomainontana. Suomessa trans-poliklinikat määräävät esimerkiksi GenderGP-klinikan myymiä hormoniblokkerihoitoja nuorille vain harvoissa erityistapauksissa. Kehrääjä kirjoittaa täysin kritiikittä palveluista, joiden kohderyhmänä ovat mahdollisesti myös alaikäiset. Artikkelissa käsitellään terveyteen liittyviä aiheita, ja se on luokiteltu sivustolle Terveys-kategoriaan, minkä vuoksi siinä olevalla harhaanjohtavalla tiedolla voi pahimmillaan olla vakavia seurauksia.

Lisämainintana: Suomessa Palveluvalikoimaneuvosto eli PALKO on antanut vuonna 2020 suosituksensa transhoidoista alaikäisille.

(Huomioitavaa: kaikki Naisten rintama ry:n sähköpostit Kehrääjälle sekä heidän vastineensa välitettiin Julkisen Sanan Neuvostolle kokonaisuudessaan liitetiedostoina.)

JULKISEN SANAN NEUVOSTON PÄÄTÖS 10.9.2021: KANTELUA EI OTETA KÄSITTELYYN

Johtopäätös kantelusta, JO 8:

Kantelun ydinväite on, että klinikkaa käsiteltäessä on harhaanjohtavaa olla kertomatta samalla sen toimintaan liittyvistä eettisistä ongelmista ja riskeistä. Kantelijat ovat pyytäneet verkkomediaa lisäämään juttuun näitä näkökulmia valottavia tietoja. Päätoimittaja on kieltäytynyt.

Kehrääjän jutussa välitetään tietoa ja mielipiteitä aiheesta ja näkökulmasta, josta tietoa ei välttämättä ole helppoa saada. Tiedonvälitys on journalismin ydintä. Kantelu ei kyseenalaista julkaistujen kokemusten autenttisuutta sinänsä.

JSN:lle kannellaan varsin usein siitä, että jonkin jutun tarjoama kuva aiheestaan on vajaa ja siksi totuudesta harhaan johtava. Journalistin ohjeet eivät kuitenkaan edellytä, että jutut kertoisivat aiheistaan kaikenkattavasti. Näkökulman ottaminen on journalismissa sallittua. Tässä tapauksessa Kehrääjän jutun näkökulmaksi on valittu asiakkaiden/potilaiden henkilökohtaiset kokemukset klinikasta.

Johtopäätös kantelusta, JO 16:

Kantelun mukaan klinikan kritiikitön, pelkästään myönteinen käsittely tekee jutusta piilomainontaa. Päätoimittaja puolestaan kirjoittaa kantelijoille, että piilomainonta edellyttäisi mainostajan maksaneen lehdelle korvausta mainonnasta. JSN:n vakiintunut ratkaisulinja ei tue tässä asiassa kumpaakaan osapuolta. Pelkkä myönteinen käsittely ei tee jutusta piilomainontaa, ellei vaikutelma ole kokonaisuutena arvioiden mainosmainen. Toisaalta piilomainonta ei välttämättä vaadi tiedotusvälineeltä yhteistyötä mainostajan kanssa, vaan piilomainontaan voi syyllistyä myös oma-aloitteisesti tai tahattomasti.

Kehrääjän juttu ei ole kokonaisuutena arvioiden mainosmainen, vaan sen luonne on kantelumateriaalin valossa journalistinen.

Kantelun huolelle alaikäisen yleisön terveysturvallisuudesta ei löydy kantelumateriaalista katetta. Jutussa ei ole viitteitä siitä, että juttua olisi suunnattu erityisesti alaikäisille.

Esitys: Ei oteta käsittelyyn.

Päätös: Ei otettu käsittelyyn.

Kantelun karsintapäätös on tehty neuvostolle toimittamanne materiaalin perusteella. Lisätiedot tai uudet perustelut eivät muuta päätöstä.

NAISTEN RINTAMA RY:N KANTA PÄÄTÖKSEEN LIITTYEN

Näemme, että esille nostamamme huolenaiheet ovat relevantteja JSN:n päätöksestä huolimatta. Sukupuolen korjaaminen ilmiönä on kasvanut hälyttävästi etenkin nuorten tyttöjen ja naisten keskuudessa länsimaissa. Olemme naisjärjestö, jonka vuoksi koimme tarpeelliseksi ottaa asiaan kantaa. Olemme huolissamme siitä, millaisia vaikutuksia edellä mainitun kaltaisilla artikkeleilla on erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten hyvinvointiin, vaikka artikkelia ei olisikaan suunnattu erityisesti alaikäisille. GenderGP-klinikan perustajan Helen Webberleyn rikossyytteiden mainitsematta jättäminen artikkelissa on mielestämme vastuutonta, kuten myös sen asian pois jättäminen, että GenderGP-klinikka on tarjonnut lääkärin palveluita alaikäisille ilman heidän vanhempiensa suostumusta. Vaikka journalistilla on oikeus valita näkökulma artikkelia kirjoittaessaan, on kyseenalaista kirjoittaa kritiikittömästi lääketieteellisiä hoitoja tarjoavasta tahosta, joka toimii epäeettisesti hyödyntäen tämänhetkisen lain sallimia porsaanreikiä.

Kantamme on muuttumaton riippumatta siitä, että JSN ei nähnyt tarpeelliseksi käsitellä kanteluamme tarkemmin. Tulemme vastaisuudessakin kiinnittämään huomiota JSN:n journalistiset ohjeet allekirjoittaneiden tahojen teksteihin, joiden näemme rikkovan Julkisen Sanan Neuvoston ohjeistusta. Kiinnitämme huomiota sellaisiin kirjoituksiin, jotka ovat oleellisia nimenomaan naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä turvallisuuden kannalta.

sihteeri@naistenrintama.fi