Naisasianaiset ja nykyaikainen noitajahti

Lainvalmistelun asiallisen kommentoimisen tulisi demokraattisessa yhteiskunnassa olla mahdollista ilman pelkoa siitä, että kritiikin esittäjä joutuisi kohtuuttomaan asemaan. Translain valmistelusta kriittisiä näkökulmia esittäneitä tahoja kuitenkin leimattiin laajasti oikeistokonservatiiveiksi ja naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vastustajiksi – jopa silloin, kun järjestöt ajavat naisten tai seksuaalivähemmistöjen asioita.

Sisällys

Mistä on kyse?

Taustatietoa järjestöstämme

Mistä perättömien väitteiden leviäminen alkoi?

Mistä aikajana kertoo?

Perättömät väitteet kronologisella aikajanalla

Mistä on kyse?

Kuvaamme tässä tekstissä ja aikajanalla sitä, kuinka muutamien henkilöiden esittämiä virheellisiä oletuksia Naisten rintama ry:stä alettiin levittää faktoina mm. toimittajien ja poliitikoiden taholta.

Dis- ja misinformaation leviämisestä on syytä olla huolissaan, kun naisten asialla olevasta järjestöstä yritetään maalata omien tavoitteidensa ja periaatteidensa vastainen toimija. Erityisen huolestuttavaksi tämän tekee se, että Naisten rintama ry edistää asioita, joita naisten oikeuksia ajavat tahot ovat perinteisesti pitäneet tärkeinä.

Disinformaatiolla tarkoitamme tässä tekstissä tahallisesti jaettua väärää tietoa. Misinformaatiolla tarkoitamme puutteellista tai väärää tietoa, jota annetaan epähuomiossa eikä tarkoitus ole tahallisesti johtaa harhaan.

Taustatietoa järjestöstämme

Naisten rintama ry on perustettu naisten oikeuksien edistämiseksi. Järjestön perusperiaatteena on ideologinen ja puoluepoliittinen riippumattomuus ja se kannattaa mm. turvallista ja laillista aborttioikeutta. Järjestö näkee perinteiset sukupuoliroolit rajoittavina ja vanhanaikaisina rakenteina, joista tulisi pyrkiä eroon, sillä ne ylläpitävät etenkin naisten ja tyttöjen epätasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa.

Naisten rintama ry on seurannut translain valmistelun etenemistä, kuten muutakin sukupuolten tasa-arvoon ja naisten asemaan liittyvää toimintaa ja uutisointia ja ottanut näihin kantaa nettisivuillaan. Järjestö on julkaissut kantojaan myös sosiaalisessa mediassa. Translakiin liittyen Naisten rintama ry on ollut yhteydessä mm. suoraan vastuuministeriöön, STM:öön 3.8.2021 ja 7.9.2021 translakiesityksestä puuttuvan sukupuolivaikutusten arvioinnin takia. Naisten rintama ry antoi laista lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle 3.4.2022 päättyneellä lausuntokierroksella.

Teimme lainvalmisteluprossin aikana yhteistyötä seksuaalivähemmistöjä edustavan LHB-Liitto ry:n kanssa. Myös LHB-Liitto on ollut perättömien väitteiden kohteena.

Mistä perättömien väitteiden leviäminen alkoi?

Eduskunnan lakivaliokunta kutsui Naisten rintaman antamaan asiantuntijalausunnon translain uudistuksesta lokakuussa 2022. Myöhemmin järjestö kutsuttiin antamaan lausunto myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kutsu lakivaliokuntaan herätti keskustelua mediassa ja somessa heti, kun tieto oli julkista.

Naisten rintama ry kannatti lausunnoissaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistoa ja kritisoi sitä, että sukupuolen itsemäärittely koskee laissa kaikkia suomalaisia, ei vain transsukupuolisia, ja mahdollistaa väärinkäytökset. Lausunnoissa ei esitetty transsukupuolisista negatiivisia väitteitä. Lausunnot ovat julkisesti luettavissa eduskunnan ja järjestön sivuilla.

Mistä aikajana kertoo?

Aikajana osoittaa, miten dis- ja misinformaatio leviää, kun joukko erilaisia toimijoita toistaa kritiikittä muutaman yksittäisen henkilön väitteitä. Medioiden, jotka ovat sitoutuneet Julkisen Sanan Neuvoston ohjeisiin, olisi voinut olettaa tutustuvan edes pintapuolisesti Naisten rintama ry:n kantoihin ja toimintaan ennen uutisointia. Olisimme myös kertoneet mielellämme lisää.

Mikään aikajanalla esitetty taho yhtä lukuun ottamatta ei kuitenkaan ollut meihin oma-aloitteisesti yhteydessä saadakseen lisätietoja tai tarkistaakseen, pitävätkö väitteet paikkaansa. Kotisivujamme lukemalla löytää jo paljon tietoa järjestön periaatteista ja toiminnasta. Faktantarkistuksen sivuuttaminen on erityisen tuomittavaa toimittajilta, kansanedustajilta ja ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia edistävien järjestöjen edustajilta.

Tuntuu uskomattomalta, että näin monet tahot Suomessa tahallisesti tai tietämättömyyttään mustamaalaavat naisia, jotka ovat esittäneet asiallista kritiikkiä puutteellisesta lainvalmistelusta. Haluamme ajatella, että suurin osa toimijoista ei ole levittänyt virheellistä tietoa tarkoituksellisesti. Naisten asioista on voitava puhua, jotta niitä voidaan edistää.

Perättömät väitteet kronologisella aikajanalla

Aikajanalle on nostettu muutamia keskeisiksi katsomiamme tapahtumia, kuten poliitikkojen ja median toimintaa.

14.10.2022

14.10.2022

15.10.2022

15.10.2022

17.10.2022

17.10.2022

 • Iltalehdessä julkaistiin Lyyra Virtasen näkökulmakirjoitus ”Miksi salaliittoteoreetikkoja ja eheytyshoitoja tarjoavia järjestöjä kuullaan translain uudistuksesta?” Jutussa toistettiin joitakin kansanedustaja Honkasalon väitteitä.

21.10.2022

21.10.2022

 • YLE:n toimittaja otti Naisten rintamaan yhteyttä. Järjestömme toimii vapaaehtoisvoimin, joten emme välittömästi ehtineet vastata toimittajalle.
 • YLE julkaisi jutun ”Translain käsittelyssä kuullut asiantuntijat kuohuttavat lain kannattajia – asiantuntijoilla on yllättävä yhteys.” Jutussa toistettiin joitakin kansanedustaja Honkasalon väitteistä.

22.10.2022

22.10.2022

 • Naisten rintama ry lähetti YLE:lle oikaisupyynnön.
 • Naisten rintama ry lähetti yhdessä LHB-Liiton kanssa Iltalehdelle oikaisu- ja vastinepyynnön Lyyra Virtasen näkökulmakirjoitukseen liittyen. Iltalehti ei vastannut.

25.10.2022

25.10.2022

 • YLE:n toimittaja esitti Naisten rintamalle lisäkysymyksiä jo julkaistuun juttuun liittyen. Yksi kysymyksistä oli ”Miten vastaatte julkisuudessa esitettyihin väitteisiin?”

26.10.2022

26.10.2022

 • Naisten rintama vastasi YLE:n toimittajan lisäkysymykseen seuraavasti: ”Edistämme naisten oikeuksia, kuten kehollista itsemääräämisoikeutta. Olemme hyvin huolissamme naisten ja erilaisten vähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta, jota nationalistiset, uskonnolliset ja äärioikeistolaiset tahot ajavat. Kannatamme translain uudistusta ja transsukupuolisten lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistoa. Vastustamme sitä, että kaikki suomalaiset, myös muut kuin transsukupuoliset, saisivat muuttaa juridisen sukupuolensa omalla ilmoituksellaan, koska se mahdollistaisi lain väärinkäytöksiä. Olemme lausunnossamme lakivaliokunnalle nostaneet esiin lain väärinkäytösten riskejä naisille, tytöille ja transnaisille [sic].”
 • YLE:n toimittaja korjasi juttua osittain.
 • Naisten rintama ry ja LHB-Liitto ry lähettivät uudestaan Iltalehdelle oikaisu- ja vastinepyynnön Lyyra Virtasen näkökulmakirjoitukseen liittyen. Iltalehti ei vastannut.

28.10.2022

28.10.2022

 • LHB-Liitto ja Naisten rintama julkaisivat sivuillaan oikaisu- ja vastinepyynnön Iltalehdelle. Vastineessa vaadittiin poistettavaksi väitteet transfobiasta.
 • Sen jälkeen, kun oikaisu- ja vastinepyynnöt julkaistiin järjestöjen sivuilla ja asiasta tiedotettiin sosiaalisessa mediassa, Iltalehti vastasi, että artikkelissa ei ole oikaistavaa.

31.10.2022—6.11.2022

31.10.2022—6.11.2022

 • Naisten rintama ry lähetti oikaisupyyntöjä esimerkiksi seuraaviin medioihin: Helsingin sanomat, Turun sanomat ja Viva-lehti.

8.11.2022

8.11.2022

 • Naisten rintama ja LHB-Liitto kantelivat yhdessä toimittaja Lyyra Virtasen kolumnista Julkisen sanan neuvostolle. Kantelun mukaan olennainen virhe on järjestöjen leimaaminen ja liittäminen heti otsikossa sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vastustamiseen ja anti-gender-toimijoihin, joiden taustalla on konservatiivinen, uskonnollinen tai nationalistinen ideologia. JSN ilmoitti, että ei ota kantelua käsittelyyn mm. ”koska Iltalehden Näkökulma on kirjoittajansa henkilökohtainen mielipide ajankohtaisista asioista” [sic]. JSN:n vastauksesta ei käynyt ilmi, ymmärsikö kantelun käsitellyt henkilö, että käsitteillä ”genderkriittinen” ja ”anti-gender” on olennainen ero. Teimme JSN:lle uudelleenkäsittelypyynnön.
 • Naisten rintama ry:n on käyttänyt käsitettä genderkriittinen seuraavassa merkityksessä: viime vuosina on yleistynyt sukupuolen käsitteen kytkeminen ensisijaisesti identiteettiin: naisia ovat kaikki, jotka identifioituvat naisiksi. Naiset ja tytöt eivät kuitenkaan voi välttyä miltään sukupuolitetun sorron ja väkivallan muodoista kertomalla, että he eivät koe olevansa naisia. Jos käsitystä sukupuolesta ensi sijassa identiteettikategoriana vahvistetaan myös lainsäädännössä, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sorrosta puhuminen ja naisten oikeuksien puolustaminen vaikeutuu.
 • Anti-gender-termillä viitataan liikehdintään ja ideologiseen suuntaukseen, jossa eri tahot vastustavat aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja tyttöjen sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.
 • Tätä tekstiä kirjoittaessa 18.4.2023 JSN ei ole ilmoittanut, otetaanko kantelu uudelleenkäsittelyyn vai ei.

19.1.2023

19.1.2023

 • Naisten rintaman mielipidekirjoitus ”Translain valmistelusta puuttuu edelleen sukupuolivaikutusten arviointi” julkaistiin Helsingin Sanomissa. Tekstissä eksplisiittisesti todettiin, että sukupuolivaikutusten arviointi lain valmistelussa oli puutteellinen ja että lain väärinkäyttö muiden kuin transsukupuolisten toimesta on mahdollista.

26.1.2023

26.1.2023

 • Amnesty International Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan syrjinnän asiantuntija Pia Puu Oksasen mielipidekirjoitus ”Väkivaltakulttuuri uhkaa naisia ja tyttöjä, eivät transihmiset” julkaistiin Helsingin Sanomissa vastineena Naisten rintaman kirjoitukseen.
 • Naisten rintama ry:n puheenjohtaja vastasi mielipidekirjoituksen kommenttikentässä. “Naisten rintama ry jakaa Pia Puu Oksasen kanssa käsityksen siitä, että transsukupuoliset eivät ole uhka naisille. Järjestömme on kritisoinut sitä, että juridisen sukupuolimerkinnän voivat vaihtaa kaikki, eivät vain transsukupuoliset. Naisten rintama ry:n lausunnot sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja lakivaliokunnalle ovat vapaasti luettavissa sekä järjestön kotisivuilla että eduskunnan sivuilla. Niistä edellä mainitut seikat käyvät selkeästi ilmi [sic]”.

2.2.2023

2.2.2023

 • Puheenaihe -Youtube-kanavalla julkaistulla videolla “Politiikka: Translaki & juridinen sukupuoli (Sari Tanus & Saara-Sofia Sirén) | Puheenaihe 317” noin kohdassa 17:35 kansanedustaja Saara-Sofia Sirén väittää, että Naisten rintaman ja LHB-Liiton kohdalla olisi ollut viitteitä salaliittoteorioista ja eheytyshoitojen edistämisestä.

31.3.2023

31.3.2023 

 • ILGA-Europen transnaiset ja naisasaliike -podcastissa Tanja Von Knorring, Seta ry:n varapuheenjohtaja ja Transfeminiinit ry:n puheenjohtaja kertoo n. 6 min alkaen: “There have been new actors suddenly popped up on the scene two years ago, several anti-gender movement actors created new organizations like LGB and Women’s Front which seems that their only task is to be against trans rights and especially transgender women’s rights [sic].” Women’s Front viittaa Naisten rintamaan.
 • Anti-gender-toimijat vastustavat mm. naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Lainaus Naisten rintama ry:n Usein kysyttyä -sivulta: ”Anti-gender-liikehdintä on uhka naisille, ja siksi naisten etuja ajavia järjestöjä kuten Naisten rintama ry:tä tarvitaan [sic].”

Tämän blogikirjoituksen on laatinut Naisten rintama ry:n hallitus.

Tekstiä korjattu 19.4.2023 ja 9.5.2023.